چند راهکار ساده برای پیشگیری از سرقت :

هشدارهای انتظامی به منظور پیشگیری از سرقت منازل:

هشدارهای انتظامی به منظور پیشگیری از سرقت خودرو: