اعضای هیات مدیره

 

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۶/۰۷/۲۲ و به موجب مجوز شماره ۴۵/۰۹/۰۴/۶۶۱ مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا آقایان محمد حسین جمالی به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و سید مجتبی سجادی به سمت رییس هیات مدیره و داوود شیرازی به سمت عضو هیات مدیره و رمضان یارعلی به سمت عضو هیات مدیره و علی نسترن به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

 

 

 

هیات مدیره