تامین نیروی انسانی:

 

۱- در زمینه آموزش(اساتید و مربیان آموزشی مجرب در رشته های مختلف، متنوع و مرتبط)

۲-در زمینه) HSE کارشناسان ورزیده در رشته های ایمنی، اقدامات تامینی، بهداشت و( …

۳-در زمینه های اداری، مالی، انتظامی و پشتیبانی(کارشناسان مالی، حسابداری، حقوق و دستمزد، کارگزینی و...)

۴-تامین نگهبان(نگهبانان آموزش دیده و دارای گواهینامه معتبر آموزشی از ناجا،نگهبانان مسلح و انتظامی و...)